Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals regulen la compra dels productes oferts a través de la web www.decoramarulashop.com, propietat de Maribel Serrano Bravo, amb NIF 52214458L, amb domicili en c. Antoni Maria Alcover, 2, 1rB 08800 Vilanova i la Geltrú, amb correu electrónic info@decoramarulashop.com  d'ara endavant “L'EMPRESA”.

En aquest document ens referirem al ''USUARI'', que és la persona física que adquireix el producte ofert a través de la web i “L'EMPRESA”, que som nosaltres.

Els productes s'adquireixen directament a l'EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre l'USUARI i L'EMPRESA.

L'USUARI ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de manera expressa clicant en la casella ''He llegit i accepto les Condicions Generals'' que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho l'USUARI confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per a adquirir els productes oferts per l'EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per l'EMPRESA durant un any, podent l'USUARI durant aquest període obtenir una còpia.

 


1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

 

L'USUARI s'obliga amb caràcter general a utilitzar la web i si escau, a adquirir els productes oferts per l'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals.

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir de la web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 


2. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

 

L'USUARI seleccionarà en la web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d'unitats. Els preus indicats en pantalla són en Euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

L'USUARI haurà d'emplenar el formulari amb les seves dades per a poder tramitar la comanda, i haurà de clicar en l'apartat ''Continuar'' per a procedir a la compra dels productes i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals. En la següent pàgina es mostrarà a l'USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el seu preu, els impostos aplicables, les despeses d'enviament i el termini previst per al lliurament, podent l'USUARI fer els canvis que consideri oportuns abans de fer clic en l'apartat ''Pagar''. Una vegada accedeixi a l'apartat ''Pagar'' l'USUARI haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament o les dades del seu compte Paypal, i acceptar la realització del pagament.

L'EMPRESA enviarà al correu electrònic de l'USUARI un email justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les vint i quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda. El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per l'EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si l'USUARI desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per email a l'EMPRESA a info@decoramarulashop.com

L'USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per a cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l'USUARI haurà de notificar a l'EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a compres en la web tan aviat com tingui coneixement.

 


3. DRET DE DESISTIMENT

 

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l'USUARI que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la defición establerta en l'article 3 del citat Reial decret legislatiu, pot desistir de la compra efectuada, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. 

Per a exercir el dret de desistiment, l'USUARI haurà de notificar la seva decisió de desistir per correu electrònic a  info@decoramarulashop.com facilitant la següent informació: 

Número de demanat

Data de demanat

Article o articles que desitja retornar i motiu pel qual vol realitzar la devolució 

Nom i cognoms 

Domicili 

Telèfon 

Una vegada rebut el mail l'EMPRESA es posarà en contacte amb l'USUARI per a indicar-li com procedir. 

 

L'EMPRESA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 

El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals.

L'enviament ha de fer-se amb la mateixa caixa en la qual es va rebre la comanda.

En cas que no es pugui fer amb la caixa original, l'USUARI l'haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a l'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L'EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.

Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.

El producte s'ha de retornar a l'EMPRESA a la següent adreça : AV FRANCESC MACIÀ Nº 20 BAIXOS 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 

Les despeses de transport originats per la devolució seran a càrrec de l'USUARI.

Una vegada rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import, mitjançant el mateix mètode de pagament que l'USUARI va triar al moment de realitzar la comanda. Fins que no hagi rebut els articles retornats L'EMPRESA podrà retenir el reemborsament.

 


4. DEVOLUCIONS

 


Per danys produïts en el transport o error en l'enviament:

Si en el moment del lliurament s'aprecia de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, l'USUARI haurà de comunicar-lo a l'EMPRESA, a la seva adreça de correu electrònic info@decoramarulashop.com , en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un nou o el reemborsament del preu pagat per aquest.

Per productes defectuosos:

En cas que una vegada obert el paquet l'USUARI comprovi que un producte és defectuós, haurà de notificar-lo a l'EMPRESA a la seva adreça de correu electrònic, i procedir a la seva devolució en el termini de 14 dies naturals des del moment en què el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, L'EMPRESA reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució.

A causa de problemes de regularitzacions d'estoc o qualsevol altre incident que pugui ocórrer durant i després de la realització d'una compra l'EMPRESA es posarà en contacte amb el client per a informar-lo de la inconveniència i plantejar-li les possibles solucions entre les quals figurarà la devolució íntegra de l'import.

L'anterior és sense perjudici dels disposat en la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

 


5. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions Generals.

6. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, haurà de fer-se per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquest efecte cada part pugui indicar a l'altra.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes de España.

LA EMPRESA se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento en su sitio web, así como en estas Condiciones Generales. Los cambios de elementos esenciales no afectarán a los contratos ya estipulados, salvo que el USUARIO haya aceptado expresamente las condiciones modificadas.